Privacy beleid Stichting de Zilveren Camera

In dit privacy beleid laten we u weten welke persoonsgegevens we van u verzamelen en welke uitgangspunten hierbij gelden.

Het privacy beleid is als volgt opgebouwd:

 1. Stichting De Zilveren Camera en persoonsgegevens
 2. Website Stichting De Zilveren Camera
 3. Doorgifte persoonsgegevens
 4. Rechten betrokkenen
 5. Privacy beleid Stichting De Zilveren Camera en contactgegevens

 Werkzaamheden Stichting De Zilveren Camera en verwerkingen van persoonsgegevens

De Zilveren Camera is de Nederlandse prijs voor fotojournalistiek en documentairefotografie en wordt sinds 1949 uitgereikt. Stichting De Zilveren Camera is de drijvende kracht achter het initiatief. De Zilveren Camera heeft als taak de kwaliteit van de fotojournalistiek in Nederland te verhogen, een opdracht die nog komt van de oprichters in 1949. Het belangrijkste instrument hiervoor is de jaarlijkse wedstrijd, waarmee prijzen worden toegekend in diverse categorieën en de keuze voor de belangrijkste onderscheiding voor nieuwsfotografie in Nederland: de Canon Zilveren Camera.

Stichting De Zilveren Camera verzamelt de winnaars van de wedstrijd onder meer in een reizende expositie en een jaarboek dat verkocht wordt. Hiermee wil Stichting De Zilveren Camera de kracht en relevantie van fotojournalistiek onder de aandacht van het publiek brengen. De jury van de wedstrijd wordt aangesteld door het bestuur van de Zilveren Camera en bestaat uit professionals uit de wereld van de media, journalistiek en fotografie.

Opslag en verwerking van uw persoonsgegevens is voor de uitvoering van deze werkzaamheden van Stichting De Zilveren Camera essentieel. Stichting De Zilveren Camera zorgt ervoor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Zilveren Camera gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante regelgeving.

Reikwijdte en doeleinden verwerking persoonsgegevens

Betrokkenen zijn alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door Stichting De Zilveren Camera. Dit privacy beleid heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen door Stichting De Zilveren Camera, waaronder in ieder geval alle deelnemende fotografen, juryleden, opdrachtnemers, stemmers Publiekprijs, het bestuur, raad van advies, sponsoren, partners, relaties en ontvangers van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden door Stichting De Zilveren Camera verwerkt in het kader van haar werkzaamheden, archivering en relatiebeheer.

Uitgangspunten verwerking persoonsgegevens

–           persoonsgegevens worden door Stichting De Zilveren Camera op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier verwerkt;

–           persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;

–           persoonsgegevens worden niet verder verwerkt dan nodig om de doeleinden te bereiken;

–           Stichting De Zilveren Camera treft maatregelen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de verwerkte persoonsgegevens actueel en correct zijn;

–           Stichting De Zilveren Camera bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is;

–           Stichting De Zilveren Camera neemt integriteit en vertrouwelijkheid in acht bij de verwerking van persoonsgegevens en beveiligt de persoonsgegevens adequaat tegen de geldende beschermingsnormen.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Stichting De Zilveren Camera baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de rechtsgrondslagen zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming:

–           het verwerken van persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden conform de (uitdrukkelijke) toestemming die de betrokkene hiervoor heeft verleend, de betrokkene heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken;

–           het verwerken van persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is;

–           het verwerken van persoonsgegevens voor zover het noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Stichting De Zilveren Camera rust;

–           het verwerken van persoonsgegevens voor zover het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting De Zilveren Camera of van een derde, Stichting De Zilveren Camera zal hierbij de gerechtvaardigde belangen concreet motiveren;

–           het verwerken van persoonsgegevens voor zover het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang;

–           het verwerken van persoonsgegevens voor zover het noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon te beschermen.

Bewaartermijnen verwerking persoonsgegevens

Stichting De Zilveren Camera bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar werkzaamheden, archivering en relatiebeheer. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen en de bewaartermijnen die zijn vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens in acht genomen.

Verwerking persoonsgegevens door Stichting De Zilveren Camera

Wedstrijd de Zilveren Camera

Door het aanmelden van de fotograaf voor de wedstrijd de Zilveren Camera geeft de deelnemende fotograaf toestemming aan Stichting De Zilveren Camera voor het verwerken van de persoonsgegevens (contact- en aanmeldgegevens) van de fotograaf en de personen die op de ingestuurde foto’s worden afgebeeld in het kader van:

–           deelname aan de wedstrijd de Zilveren Camera;

–           publicatie in de Zilveren Camera jaarboek en/of jubileumoverzicht, perslijsten, persberichten en op de website van Stichting De Zilveren Camera;

–           expositie Museum Hilversum en andere deelnemende musea;

–           educatieve modules;

–           archivering

Educatieplatform De Louis Zaal Meesterklas

Door het aanmelden van de fotograaf voor het educatieplatform De Louis Zaal Meesterklasgeeft de deelnemende fotograaf toestemming aan Stichting De Zilveren Camera voor het verwerken van de persoonsgegevens (contact- en aanmeldgegevens) van de fotograaf en personen die op de ingestuurde foto’s worden afgebeeld in het kader van:

 • deelname aan De Louis Zaal Meesterklas;
 • exposities;
 • publicaties;

Nieuwsbrieven

Stichting De Zilveren Camera verstuurt regelmatig nieuwsbrieven. Hiermee beoogt Stichting De Zilveren Camera haar relaties te informeren over de werkzaamheden van Stichting De Zilveren Camera en evenementen die door Stichting De Zilveren Camera worden georganiseerd. Door het aanmelden voor de nieuwsbrief geeft u toestemming aan Stichting De Zilveren Camera voor het verwerken van uw persoonsgegevens (contactgegevens).

Website

Stichting De Zilveren Camera verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website en stemmingen voor de Publieksprijs. Stichting De Zilveren Camera heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang vanwege het optimaliseren van de website van Stichting De Zilveren Camera en het goed te laten verlopen van de stemmingen voor de Publieksprijs.

Contact

Wanneer contact wordt opgenomen met Stichting De Zilveren Camera kan het voorkomen dat er persoonsgegevens worden verwerkt door Stichting De Zilveren Camera. De Zilveren Camera heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang om het contact goed te laten verlopen.

Organisatorische werkzaamheden

In het kader van organisatorische werkzaamheden kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt door Stichting De Zilveren Camera. De Zilveren Camera heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang om de organisatorische werkzaamheden goed te laten verlopen.

Persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Zilveren Camera in het kader van haar werkzaamheden, archivering en relatiebeheer aan derden verstrekt. Deze ontvangers van persoonsgegevens zijn bedrijven die diensten leveren aan Stichting De Zilveren Camera, zoals ICT, websitebeheer, administratie, drukker en musea. Indien u deelneemt aan het educatieplatform De Louis Zaal Meesterklas kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de andere begeleiders aan het educatieplatform.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Zilveren Camera aan derden verstrekt indien:

–           deze doorgifte geschiedt ter uitvoering van een overeenkomst; 

–           deze doorgifte geschiedt met toestemming van betrokkene;

–           deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, met welke verwerker Stichting De Zilveren Camera een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;

–           Stichting De Zilveren Camera op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie;

–           Stichting De Zilveren Camera door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

 1. Website Stichting De Zilveren Camera

Cookies en Google Analytics

Stichting De Zilveren Camera maakt op haar website gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen door u worden verwijderd. Daarnaast kan uw internetbrowser deze cookies blokkeren. Bij het plaatsen van functionele cookies op uw computer worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Om te analyseren hoe bezoekers de website van Stichting De Zilveren Camera gebruiken, maakt Stichting De Zilveren Camera gebruik van Google Analytics. Google gebruikt de informatie die het via Google Analytics verkrijgt om bij te houden hoe de website van Stichting De Zilveren Camera gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting De Zilveren Camera te kunnen verstrekken. De Google Analytics account van Stichting De Zilveren Camera is ingesteld volgens de richtlijnen met betrekking tot Google Analytics die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn uitgegeven.

Meer informatie over de privacy gevolgen is te vinden in het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Sociale media

Op de website van Stichting De Zilveren Camera wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar Instagram, Twitter en Facebook. Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor informatie over Stichting De Zilveren Camera, om Stichting De Zilveren Camera te promoten of informatie over Stichting De Zilveren Camera te delen op deze sociale media. Stichting De Zilveren Camera is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van Instagram, Twitter en Facebook. Deze sociale media bepalen zelf hoe deze sociale media knoppen functioneren.

Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacy beleid van Instagram, LinkedIn, Twitter en Facebook raadplegen op de websites van deze sociale media.

 1. Doorgifte persoonsgegevens

Doorgifte persoonsgegevens binnen de Europese Unie

Stichting De Zilveren Camera verstrekt persoonsgegevens binnen de Europese Unie. In de Europese Unie is een passend beschermingsniveau gewaarborgd. Binnen de Europese Unie is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben hun wetgeving aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming. De Europese Unie is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens met een passend beschermingsniveau.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Stichting De Zilveren Camera verstrekt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie (derde landen).

 1. Rechten betrokkenen

Om een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Algemene verordening gegevensbescherming diverse rechten aan betrokkenen. Graag wijzen we hieronder op uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Zilveren Camera. Een verzoek door een belanghebbende kan schriftelijk worden ingediend bij Stichting De Zilveren Camera door middel van het gebruik van de contactgegevens die in dit privacy beleid zijn opgenomen.

Identiteit

Stichting De Zilveren Camera moet de betrokkene kunnen identificeren voordat een verzoek van de betrokkene in behandeling wordt genomen. Stichting De Zilveren Camera dient er namelijk voor zorg te dragen dat de persoonsgegevens niet bij de verkeerde persoon terecht komen. Graag ontvangt Stichting De Zilveren Camera bij het verzoek uw contactgegevens, zodat Stichting De Zilveren Camera u kan identificeren en contact met u kan opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Identificatie hoeft niet per se plaats te vinden door middel van een identificatiebewijs, zoals een paspoort. Wel kan Stichting De Zilveren Camera bij twijfel aanvullende informatie opvragen om de identiteit van de betrokkene vast te kunnen stellen.

Termijnen

Stichting De Zilveren Camera zal de betrokkene zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van een verzoek van een betrokkene, deze informeren over het vervolg dat aan het verzoek van de betrokkene wordt gegeven. Indien het een complex verzoek of een groot aantal verzoeken betreft kan de termijn voor het voldoen aan het verzoek verlengd worden met een maximum van twee maanden. Binnen een maand na het verzoek zal Stichting De Zilveren Camera de betrokkene op de hoogte stellen van de reden voor het verlengen van de termijn.

Kosten

Stichting De Zilveren Camera zal geen kosten in rekening brengen voor het voldoen aan de verzoeken van betrokkenen. Dit kan anders zijn als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter. Stichting De Zilveren Camera zal dan een redelijke vergoeding vragen voor het voldoen aan het verzoek van een betrokkene.

Recht op inzage

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die door Stichting De Zilveren Camera worden verwerkt. De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen van Stichting De Zilveren Camera. Bij het verstrekken van informatie en een kopie van de persoonsgegevens zal Stichting De Zilveren Camera rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens van andere betrokkenen.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht op rectificatie of aanvulling van zijn persoonsgegevens wanneer blijkt dat deze onjuist zijn, of onjuist verwerkt worden: dat wil zeggen voor het doel van de verwerking onvolledig of niet noodzakelijk zijn. Stichting De Zilveren Camera zal de persoonsgegevens in dat geval zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.

Recht op verwijdering

De betrokkene kan een verzoek doen om zijn persoonsgegevens te verwijderen. Het recht op verwijdering is niet absoluut en Stichting De Zilveren Camera zal hierbij een belangenafweging maken.

Recht op beperking

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat de betrokkene in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid heeft om de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Zilveren Camera tijdelijk stop te laten zetten. Na ontvangst van dit verzoek zal Stichting De Zilveren Camera de verwerking tijdelijk stopzetten totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

Dataportabiliteit

De betrokkene heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die hij aan Stichting De Zilveren Camera heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare kopie en heeft het recht om deze gegevens aan een andere partij over te dragen. Ook kan de betrokkene aan Stichting De Zilveren Camera vragen deze persoonsgegevens naar een ander partij toe te sturen. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor aan Stichting De Zilveren Camera verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de hiervoor genoemde rechtsgronden “toestemming” of “uitoefening van een overeenkomst”.

Recht van bezwaar

De betrokkene heeft onder bepaalde omstandigheden het recht van bezwaar (verzet) tegen de gegevensverwerking vanwege zijn specifieke situatie. Als dit verzoek terecht is gedaan, zal Stichting De Zilveren Camera de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene staken.

Klachten

Indien een betrokkene van mening is dat de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming niet door Stichting De Zilveren Camera correct worden uitgevoerd, kan de betrokkene een schriftelijke klacht indienen bij Stichting De Zilveren Camera. De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Privacy beleid Stichting De Zilveren Camera en contactgegevens

Wijzigingen privacy beleid

Stichting De Zilveren Camera behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van het privacy beleid is op de website van Stichting De Zilveren Camera te vinden.

Het privacy beleid van Stichting De Zilveren Camera is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd in november 2018.

Vragen, verzoeken of klachten betrokkenen

Voor vragen, verzoeken of klachten over privacy kunt u contact opnemen met Stichting De Zilveren Camera op onderstaande adres- en contactgegevens.

Adres- en contactgegevens van Stichting De Zilveren Camera

Stichting De Zilveren Camera

Lisstraat 32

1121 AR Landsmeer

Nederland

E-mail: wedstrijd@zilverencamera.nl

Website: www.zilverencamera.nl