Wedstrijdvoorwaarden Canon Zilveren Camera 2017

 Algemeen

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn of heeft toestemming van werkgever of opdrachtgever deel te nemen.
 • Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk en vrijwaart de deelnemer Canon Zilveren Camera voor claims in dit verband
 • De wedstrijd staat open voor professionele fotografen en fotojournalisten met de Nederlandse nationaliteit (wonend in of buiten Nederland) en voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen. Ook fotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen.
 • Inzenden kan alleen digitaal via de Canon Zilveren Camera website van vrijdag 1 december 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018: hierna is inzenden niet meer mogelijk.
 • Inzenden onder een bedrijfsnaam is niet toegestaan. Het is wel mogelijk om foto’s en series in te zenden die door twee of meer makers zijn gerealiseerd. Er wordt echter slechts met één contactpersoon gecommuniceerd (opgegeven bij het uploaden). Voorts wordt slechts één prijs per winnende inzending uitgereikt.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke inhoud van een beeld wordt gewijzigd is niet toegestaan: jury en kijker mogen op geen enkele manier worden misleid. Zie kopje ‘Regels met betrekking tot beeldbewerking’.
 • De jury van de Canon Zilveren Camera kan navraag (laten) doen bij de fotograaf over specifieke omstandigheden waaronder de foto’s zijn gemaakt. Indien de fotograaf niet of onvoldoende informatie geeft kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • Iedere prijswinnende inzender is verplicht, indien daartoe een verzoek door de organisatie wordt gedaan, het originele materiaal spoedig ter beschikking te stellen voor het samenstellen van boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties (of anderszins) van de Stichting De Zilveren Camera.
 • De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden maar de winnaar en de nummers 1, 2 en 3 per categorie geven de Stichting De Zilveren Camera het ongelimiteerde, niet-exclusieve recht gebruik te maken van hoge resolutie-beelden in de media, waaronder social media, online en gedrukt, in verband met de wedstrijd, de tentoonstelling, het boek, het (openbare) archief en alle promotionele en onderwijs activiteiten die onder toezicht van de Stichting De Zilveren Camera plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding. De Stichting De Zilveren Camera zet zich in voor een correcte naamsvermelding van de fotograaf. Op social media zal dit gebeuren middels een watermerk over de foto.
 • Het is niet toegestaan om winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie in het Canon Zilveren Camera boek, de tentoonstelling, de website, digitale publicaties of anderszins.
 • Van alle categorie winnende foto’s (enkel en series) verschijnt een poster ter promotie van de Canon Zilveren Camera wedstrijd en de winnende fotografen. Elke categoriewinnaar gaat akkoord met het gebruik van de foto voor deze poster en ontvangt hiervoor een vergoeding van 150 euro ex. BTW.
 • Het bestuur van Stichting De Zilveren Camera is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan de door haar gestelde eisen voldoen en heeft in alle gevallen een doorslaggevende stem.
 • Beslissingen van de jury zijn bindend: er is geen beroep mogelijk.
 • Alle gevallen waarin deze Wedstrijdvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Wedstrijdvoorwaarden, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Amsterdam.

Meedoen

 • Het beeldmateriaal moet in 2017 zijn gemaakt. Reportages/series waarmee al eerder is gestart en die (pas) in 2017 zijn afgerond kunnen ook worden ingezonden: vermeld dit nadrukkelijk bij de inzending.
 • Een serie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 12 foto’s (geef in de IPTC duidelijk de volgordenummering aan).
 • Als je één of meerdere foto’s uit een serie ‘enkel’ wil laten jureren, zend deze foto’s dan apart in (wel binnen dezelfde categorie!).
 • Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld of serie in meerdere categorieën in te zenden: kies voor de categorie waar je denkt dat die de meeste kans maakt.
 • Je geeft toestemming aan Stichting De Zilveren Camera om bijschriften en series in te korten en/of aan te passen voor publicatie middels boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties of anderszins. Winnende series zullen op de website en in digitale presentaties niet worden ingekort.
 • Vul de bestandsinformatie (IPTC) zo volledig mogelijk in volgens de NIDF-norm 2015: naam, adres, telefoonnummer, datum opname, fotobijschrift en volgordenummering binnen series.
 • Copyright vermelding: Fotojournalisten vechten voor erkenning en beschermen de rechten van hun foto’s.
 • Steeds vaker plaatsen fotografen daarom hun naam in de IPTC Caption en/of de IPTC Title en niet in het IPTC Copyright veld. Wij begrijpen heel goed waarom deze (onofficiële) werkwijze steeds vaker wordt toegepast, maar bij de Canon Zilveren Camera hebben we veel last van deze trend. Juryleden beoordelen de inzendingen op inhoud en mogen niet worden beïnvloed door te weten wie de fotograaf is. Wij moeten vervolgens al deze copyright vermeldingen uit titels en Caption s verwijderen. Dit is een enorme klus: vermeld het copyright daarom alleen in het IPTC Copyright veld, niet in Titel of bijschriften. Niet naleven van deze regel kan voor het bestuur aanleiding zijn tot diskwalificatie.
 • Bestandsgrootte: minimaal 500 Kb en maximaal 25 Mb per foto (JPG hoog).
 • Gebruik korte bestandsnamen met de extensie .jpg.
 • Gebruik voor bestandsnamen alleen legers en cijfers en geen tekens als Ä & % # _ Het systeem accepteert deze tekens niet.
 • Bij kleurenfoto’s bevelen we kleurprofiel sRGB aan.
 • Zet zwart-wit beelden om naar RGB.

Regels met betrekking tot beeldbewerking

 • Elke foto is het resultaat van één enkele aaneengesloten belichting.
 • Geoorloofde bewerkingen om vanuit de opname een goed uitziende foto te krijgen zijn:

– toepassen van lenscorrecties waaronder kleurfoutjes en vertekening;

– aanpassen van witbalans, contrast, helderheid en kleurverzadiging, ook bij gedeeltes van de foto;

– retoucheren van vlekjes die het resultaat zijn van stof op de sensor;

– maken van een rechthoekige uitsnede/crop.

 • Het is niet toegestaan om onderdelen, hoe klein ook, uit de foto te verwijderen, toe te voegen of te verbergen, met welk gereedschap dan ook (klonen/stempelen, werken met reparatiepenseel, vervormen, schilderen, tekenen, zwart of wit maken).

Controle op beeldbewerking

 • In de tweede week van januari 2018 is de jury een eind op weg met het selecteren van kansrijke foto’s en series.
 • Ter controle op ongeoorloofde aanpassingen vraagt de wedstrijdorganisatie alle originele bestanden van de ingezonden foto’s op:

– de originele RAW-bestanden;

– bij het werken in JPEG dienen de drie opnames voor en drie opnames na de ingezonden foto te worden aangeleverd;

– bij analoge opnames wordt een onbewerkte scan van de hele film opgevraagd (een soort contactafdruk).

 • Het niet (kunnen) leveren van de gevraagde originelen kan leiden tot diskwalificatie.
 • Ongeoorloofde beeldbewerking leidt tot diskwalificatie; deze beslissing wordt genomen door het bestuur van Stichting De Zilveren Camera.