Wedstrijdvoorwaarden Canon Zilveren Camera 2019

Algemeen

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn of heeft toestemming van werkgever of opdrachtgever deel te nemen.
 • Indien met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk. De deelnemer vrijwaart Stichting De Zilveren Camera voor claims in dit verband.
 • De wedstrijd staat open voor professionele fotografen en fotojournalisten met de Nederlandse nationaliteit (wonend in of buiten Nederland) en voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen. Ook fotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen.
 • Inzenden kan alleen digitaal via de Zilveren Camera website van 1 december van het jaar waarop de prijs betrekking heeft tot en met 2 januari van het daaropvolgende jaar, hierna is inzenden niet meer mogelijk.
 • Inzenden onder een bedrijfsnaam is niet toegestaan.
 • Het is wel mogelijk om foto’s en series in te zenden die door twee of meer makers zijn gerealiseerd. Er wordt echter slechts met één contactpersoon gecommuniceerd (opgegeven bij het uploaden) en er wordt slechts één prijs per winnende inzending uitgereikt.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke inhoud van een beeld wordt gewijzigd is niet toegestaan: jury en kijker mogen op geen enkele manier worden misleid. Zie onder kopje ‘regels met betrekking tot beeldbewerking’.
 • De jury van de Zilveren Camera kan navraag (laten) doen bij de fotograaf over specifieke omstandigheden waaronder de foto’s zijn gemaakt. Indien de fotograaf geen of onvoldoende informatie geeft kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • Van alle ingezonden foto’s worden de jpg’s bewaard in het archief van Stichting De Zilveren Camera; eventuele RAW beelden worden vernietigd.
 • De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden, maar geeft Stichting De Zilveren Camera het ongelimiteerde, niet-exclusieve recht gebruik te maken van hoge resolutie beelden in de media, waaronder social media, online en gedrukt, in verband met de wedstrijd, de tentoonstelling, het boek, het (openbare) archief en alle promotionele en onderwijs activiteiten die onder toezicht van de Stichting De Zilveren Camera plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding. Stichting De Zilveren Camera zet zich in voor een correcte naamsvermelding van de fotograaf, bij online gebruik zal dit gebeuren middels een watermerk in de foto.
 • Stichting de Zilveren Camera stelt geen foto’s ter beschikking aan derden dan na toestemming van de fotograaf/rechthebbende(n).
 • Het bestuur van Stichting De Zilveren Camera is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan de door haar gestelde eisen, zoals in deze voorwaarden beschreven, voldoen. Het bestuur heeft in alle gevallen een doorslaggevende stem.
 • Beslissingen van de jury zijn bindend, er is geen beroep mogelijk.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Meedoen

 • Het beeldmateriaal moet in het jaar waarop de wedstrijd betrekking heeft zijn gemaakt. Reportages/series waarmee al eerder is gestart en die (pas) in het jaar waarop de wedstrijd betrekking heeft zijn afgerond kunnen ook worden ingezonden: vermeld dit nadrukkelijk bij de inzending.
 • Een serie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 12 foto’s (geef in de omschrijving onder de jpg duidelijk de volgorde aan evt ook in de IPTC).
 • Als je één of meerdere foto’s uit een serie ‘enkel’ wilt laten jureren, zend deze foto’s dan apart in (wel binnen dezelfde categorie!).
 • De fotograaf zorgt ervoor dat alle ingezonden foto’s geschikt zijn voor publicatie (drukklaar zijn). De foto’s worden gepubliceerd/afgedrukt zoals ze zijn aangeleverd.
 • Het is niet toegestaan om eenzelfde beeld of serie in meerdere categorieën in te zenden, kies voor de categorie waar je beeld het best past.
 • De jury behoudt zich het recht voor om gedurende het juryproces inzendingen over te hevelen naar een andere categorie.
 • Je geeft toestemming aan Stichting De Zilveren Camera om bijschriften en series in te korten en/of aan te passen voor publicatie middels boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties of anderszins winnende series zullen op de website en in digitale presentaties niet worden ingekort.
 • Vul de bestandsinformatie (IPTC) zo volledig mogelijk in volgens de meest recente NIDF-norm, naam, adres, telefoonnummer, datum opname, fotobijschrift en volgorde (nummering) binnen series. LET OP: vermeld je naam alleen in het IPTC copyright veld, niet in titel of bijschriften. Vermeld je naam ook niet als bestandsnaam bij de jpg. Dit om te voorkomen dat de jury ziet wie de maker is. De jury kan namelijk de titel en bijschriften zien. Het niet naleven van deze regel kan voor het bestuur aanleiding zijn tot diskwalificatie.
 • De fotograaf wordt verzocht aan te geven of het werk in opdracht is gemaakt en zo ja, voor wie. Deze informatie wordt gebruikt in de bijschriften bij de foto’s op de tentoonstelling en in het boek.
  • Bestandsgrootte: minimaal 500 Kb en maximaal 25 Mb per foto (JPG hoog).
  • Gebruik korte bestandsnamen met de extensie .jpg.
  •  Lever zowel kleur- als zwart-wit foto’s aan in sRGB. (sRGB heeft de voorkeur omdat er in eerste instantie online wordt beoordeeld door de jury. AdobeRGB als profiel levert namelijk een lagere kleurverzadiging op internet, maar zal niet leiden tot diskwalificatie).

Winnen

 • De winnaar ontvangt naast de Zilveren Camera wisseltrofee, een geldbedrag van € 10.000.
 • Iedere prijswinnende inzender is verplicht de foto’s (geschikt voor publicatie) spoedig ter beschikking te stellen voor het samenstellen van boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties (of anderszins) van Stichting De Zilveren Camera.
 • Het is niet toegestaan om winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie in het Canon Zilveren Camera boek, de tentoonstelling, de website, digitale publicaties of anderszins.
 • Van alle genomineerden en winnaars wordt een inspanningsverplichting verwacht met betrekking tot de inzet voor de promotie van de Zilveren Camera, door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de uitreiking, opening en andere aan de prijs gerelateerde events en om medewerking te verlenen aan lezingen, rondleidingen en interviews. Dit alles binnen redelijkheid, onkosten worden vergoed na goedkeuring door Stichting De Zilveren Camera.

­­