Wedstrijdvoorwaarden Zilveren Camera 2022

Algemeen

 • De wedstrijd staat uitsluitend open voor professionele fotografen, fotojournalisten met de Nederlandse nationaliteit (wonend in of buiten Nederland), voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen en fotografiestudenten (examenjaar). Ook fotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen.
 • Aan de deelname voor de wedstrijd zijn voor de fotografen geen kosten verbonden.
 • De deelnemer dient de maker te zijn van het ingezonden werk. Waar nodig heeft de deelnemer toestemming voor deelname verkregen van werkgever, opdrachtgever of andere rechthebbenden.
 • Als met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk. De deelnemer vrijwaart Stichting De Zilveren Camera voor claims in dit verband.
 • Inzenden kan alleen digitaal via het door Stichting De Zilveren Camera aangeboden platform van 1 december 2022 tot de deadline op 1 januari 2023 om 12:00 uur (CET).
 • Het is mogelijk om foto’s en series in te zenden die door twee of meer makers zijn gerealiseerd. Er wordt echter per winnende inzending slechts één prijs uitgereikt.
 • De jury of het bestuur van De Zilveren Camera kunnen voor, tijdens of na het jureringsproces navraag doen over de ingezonden beelden. Indien de fotograaf geen of onvoldoende informatie geeft, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.
 • Beeldbewerking waarmee de journalistieke integriteit van een beeld wordt aangetast is niet toegestaan: jury en kijker mogen op geen enkele manier worden misleid. Zie ‘regels met betrekking tot beeldbewerking’.
 • RAW beelden en/of ander origineel materiaal van ingezonden beelden die de latere rondes van de wedstrijd halen, zullen vertrouwelijk voor verificatiedoeleinden worden opgevraagd bij deelnemers van 6 tot en met 9 januari 2023. Het niet, of niet tijdig, aanleveren van deze bestanden leidt tot uitsluiting van de betreffende beelden.
 • Van alle ingezonden foto’s worden de jpg’s bewaard in het archief van Stichting De Zilveren Camera; RAW-beelden en ander origineel materiaal aangeleverd voor verificatiedoeleinden worden vernietigd.
 • De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden, maar geeft Stichting De Zilveren Camera het ongelimiteerde, niet-exclusieve recht voor gebruik in de media (zowel online als gedrukt), de wedstrijd, de tentoonstelling, het boek, het (openbare) archief, en alle promotionele en educatieve activiteiten, die, nu en in de toekomst, onder toezicht van de Stichting De Zilveren Camera plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding.
 • Stichting De Zilveren Camera organiseert een tentoonstelling(en) met foto’s van de winnaars en genomineerden. De Zilveren Camera draagt zorg voor de druk van deze foto’s. Alle afdrukken ten behoeve van de tentoonstelling worden na de tentoonstelling beschikbaar gesteld aan de fotograaf en anders worden deze 13 maanden na de opening van de eerste tentoonstelling vernietigd door een gecertificeerd bedrijf.
 • Beslissingen van de jury zijn bindend, er is geen beroep mogelijk.
 • De voorwaarden zoals omschreven in de spelregels zijn bindend. Stichting De Zilveren Camera behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, inzendingen te weigeren of in een later stadium van de wedstrijd uit te sluiten van deelname. Als onrechtmatigheden worden geconstateerd na bekendmaking van de prijzen, kan de Stichting De Zilveren Camera betreffende werk op elk moment alsnog diskwalificeren.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Meedoen

 • Het beeldmateriaal moet in 2022 zijn gemaakt. Reportages/series mogen naast beelden uit het jaar waarop de wedstrijd betrekking heeft, wél beelden bevatten uit eerdere jaren; vermeld de data waarop de foto’s zijn genomen duidelijk bij elke inzending.
 • Een serie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 12 foto’s (NB: Geef in de bestandsnamen duidelijk de volgorde aan en zorg er voor dat er geen initialen of eigen namen genoemd worden. Bijvoorbeeld volgnummer en afkorting categorie enkel of serie: 01_NI, 02_ SP, 03_KCES, 04_KCES en 05_KCES etc.).
 • Beelden die deel uitmaken van een serie mogen binnen dezelfde categorie apart worden ingestuurd als enkele foto’s. Het is echter niet toegestaan om beelden of series in meerdere categorieën in te zenden.
 • De jury behoudt zich het recht voor om gedurende het juryproces inzendingen over te hevelen naar een andere categorie.
 • Stichting De Zilveren Camera heeft het recht om bijschriften in te korten en/of aan te passen voor publicatie middels boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties of anderszins. Ook het formaat van een foto en het aantal beelden uit een serie kan door de Stichting De Zilveren Camera zo nodig naar eigen inzicht worden aangepast.
 • Het is verplicht per ingezonden beeld datum, plaats, land en bijschrijft in te vullen.
 • Als een beeld of serie in opdracht is gemaakt, dient de opdrachtgever te allen tijde vermeld te worden.
 • Zie alle regels omtrent bijschriften.

Voor de productie van het boek en de tentoonstelling wordt gebruikgemaakt van de beeldbestanden zoals ingezonden voor de wedstrijd. Derhalve gelden de volgende bestandsspecificaties:

 • Upload de originele bestandsgrootte van het beeld (hiervan kan alleen in het geval van een uitsnede afgeweken worden).
 • Upload het beeld als .jpg, opgeslagen op de hoogste kwaliteit.
 • Gebruik bij voorkeur sRGB als kleurprofiel voor zowel kleuren- als zwart-witbeelden.

 

Winnen

 • De winnaar ontvangt de Zilveren Camera-wisseltrofee en een geldbedrag van € 10.000.
 • De winnaar van de Paul Peters Fotoprijs ontvangt € 3,000,- en de nummers twee en drie ieders € 1.000,- 
 • De winnaar van de Publieksprijs wint een geldbedrag van € 1.000,-
 • Het is niet toegestaan om winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie in het Zilveren Camera-boek, de tentoonstelling, de website, digitale publicaties of anderszins.
 • Van alle genomineerden en winnaars wordt verwacht dat zij waar mogelijk en binnen redelijkheid aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, tentoonstellingsopening of andere promotionele activiteiten van Stichting De Zilveren Camera. Onkosten worden vergoed; mits van te voren goedgekeurd door Stichting De Zilveren Camera
 • De voorwaarden zoals hier beschreven gelden zowel voor De Zilveren Camera als voor de Paul Peters Fotoprijs.